Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία (έργο+ θεραπεία) είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη θεραπεία μιας σωματικής δυσλειτουργίας μέσω του έργου, της πράξης. «Η Εργοθεραπεία ως επιστήμη ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας μέσω της εμπλοκής στο έργο»(WFOT*).

Ο εργοθεραπευτής ως ειδικός αναλαμβάνει την αποκατάσταση μιας πληθώρας γνωστικών, αντιληπτικών, κινητικών και γενικότερα αναπτυξιακών ή και επίκτητων δυσκολιών που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα του παιδιού και που επηρεάζουν το έργο του στην καθημερινότητά του.

Το εργοθεραπευτικό πρόγραμμα εκτελείται είτε εντός του χώρου, είτε σε εξωτερικό περιβάλλον (ουδέτερο, κατοικία, σχολείο). Σκοπός της εργοθεραπευτικής πράξης είναι να βελτιώσει στο μέγιστο τη λειτουργικότητα του παιδιού και να το ενισχύσει στην εκτέλεση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής.

Τομείς δεξιοτήτων που ενισχύονται μέσω του προγράμματος εργοθεραπείας ενδεικτικά είναι οι εξής:

  • Αδρή και λεπτή κινητικότητα
  • Γνωστικές και Αντιληπτικές δεξιότητες
  • Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.)
  • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration)
  • Σωματική (εξωλεκτική) Επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Η εργοθεραπεία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική σε παιδιά με δυσκολίες συγκέντρωσης και οργάνωσης, με γραφοκινητικές και οπτικοκινητικές δυσκολίες, με δυσκολίες συντονισμού κινήσεων, με αισθητηριακές και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, κα).

Πέρα και παράλληλα με οποιαδήποτε θεραπεία, το ελεύθερο παιχνίδι, οι ελεύθερες κινητικές προκλήσεις, ο χορός, η σωματική δραστηριότητα και οι ενεργός εμπλοκή του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον θα είναι πάντα η βάση για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.

*Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών