Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές Σχολικών Ικανοτήτων

 • Ειδικές Διαταραχές Ανάγνωσης
  Βασικό στοιχείο των διαταραχών της Ανάγνωσης  είναι η δυσκολία στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης, η οποία δεν προκύπτει από νοητική υστέρηση, προβλήματα όρασης/οπτικά ή από ελλιπή εκπαίδευση. Δυσκολίες μπορεί να εντοπίζονται τόσο σε επίπεδο φωνολογικής αναπαραγωγής του γραπτού λόγου, όσο και σε επίπεδο κατανόησης του. Συνήθως, το παιδί αποφεύγει ή δυσανασχετεί σε δραστηριότητες που περιέχουν την ανάγνωση. Οι ειδικές διαταραχές ανάγνωσης συχνά συνυπάρχουν με δυσκολίες στην ορθογραφία. Ενίοτε συνοδεύονται από συναισθηματικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς κατά τη σχολική ηλικία.


 • Ειδική Διαταραχή Γραμματισμού των λέξεων
  Βασικό στοιχείο της Ειδικής Διαταραχής Γραμματισμού των Λέξεων είναι μια ειδική δυσκολία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού των λέξεων,  χωρίς να εντοπίζεται ταυτόχρονα ιστορικό διαταραχής ανάγνωσης. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από τη χαμηλή νοητική ηλικία, από προβλήματα όρασης/οπτικά ή από ελλιπή εκπαίδευση. Δυσκολίες εντοπίζονται τόσο στην προφορική ικανότητα γραμματισμού των λέξεων όσο και στην ορθογραφία τους.


 • Ειδικές Διαταραχές των Αριθμητικών Δεξιοτήτων
  Οι Ειδικές Διαταραχές Αριθμητικών Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν έκπτωση στις αριθμητικές δεξιότητες, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από νοητική υστέρηση ή ελλιπή εκπαίδευση. Αφορούν κυρίως σε δυσκολίες  στην κατανόηση των βασικών αριθμητικών πράξεων – της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Σπανιότερα επηρεάζει τις πιο αφηρημένες μαθηματικές δεξιότητες που απαιτούνται στην άλγεβρα, την τριγωνομετρία, τη γεωμετρία κλπ.


 • Μικτές Διαταραχές των Σχολικών Δεξιοτήτων
  Οι Μικτές Διαταραχές Σχολικών ικανοτήτων χαρακτηρίζονται ως παθολογικές και επηρεάζουν τόσο τις δεξιότητες ανάγνωσης ή γραμματισμού των λέξεων, όσο και τις αριθμητικές δεξιότητες. Δεν μπορούν, επίσης, να αιτιολογηθούν στα πλαίσια νοητικής υστέρησης ή ελλιπούς εκπαίδευσης.